Gratis download:

Een waardevol gesprek met een kind. 
Vul je naam en e-mailadres in en het boek komt naar je toe.

 
 
 
 
 
 
 

Ik wens je veel plezier en mooie inzichten bij het lezen van dit e-book. Ik verneem graag van je wat je ervan vindt. Reageer naar karen@kr8stroom.nl

Algemene voorwaarden van Kr8stroom

Organisatie, coaching, trainingen, workshops en begeleidingstrajecten worden uitgevoerd door Kr8stroom en deze draagt de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten welke onder deze naam vallen.

Vestigingsadres:

 • Prinses Beatrixweg 17
 • 3991DN Houten
 • 06-12646591
 • kr8stroom.nl
 • KvK: 30258803

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer/Coach/Trainer; Kr8stroom. Kr8stroom biedt diensten aan op het gebied van coaching, training en aanverwante werkzaamheden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dit geval betreft Opdrachtnemer en Coach alle natuurlijke persoon die vanuit de naam Kr8stroom werkzaam zijn bij Kr8stroom (zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon), en zal verder worden gesproken van Coach.

Opdrachtgever/Coachee

De natuurlijke of rechtspersoon die diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden van Kr8stroom afneemt. Er zal verder worden gesproken van Coachee. Coachee kan tevens als rechtspersoon de Opdrachtgever zijn.

Diensten

Alle door Kr8stroom aangeboden trajecten, (online)programma’s, producten, workshops, webinars en sessies op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. Deze betreft ook de geleverde producten en diensten waaronder onder andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht. De Coach behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen of aanpassingen binnen de aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies aan te brengen.

Overeenkomst

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Kr8stroom tot het verlenen van diensten door Kr8stroom ten behoeve van coachee, client, afnemer. En tot het volledig ontvangen van en meewerken aan diensten door Coachee.

Tijdelijke korting

Bij tijdelijke kortingen wordt een traject voor een lagere prijs aangeboden, mits er gereageerd wordt vóór de op de website vermelde datum. Op de vermelde datum zelf, wordt het traject weer voor de reguliere prijs aangeboden.

Overmacht

Ziekte is overmacht. Als eenmanszaak kan Kr8stroom bij ziekte niet aan haar verplichtingen voldoen. Aangezien dit een overmacht situatie is, kan eventuele geleden schade niet worden verhaald op de Coach.

Website acceptatie

Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

 • Bezoekers van de website dienen akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden én met de Privacy Verklaring. Indien zij met één of beide documenten niet akkoord gaan, dan is het beter dat zij geen gebruik maken van de diensten van Kr8stroom.
 • Wanneer een bezoeker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of andere regelmatige informatievoorziening door Kr8stroom gaat hij of zij er ook mee akkoord dat hij of zij regelmatig een melding krijgt toegezonden, wanneer er een nieuwe informatie c.q. blogbericht op de website is geplaatst.
 • Bij online inschrijving voor een coaching sessies, workshops en trainingen heeft de cliënt kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden voor akkoord aangevinkt.
 • Cliënten welke zich telefonisch inschrijven, verklaren zich zonder tegenbericht akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

VRIJWARING

Zowel coaching in het algemeen, adviezen in het bijzonder en andere uitingen in diverse soorten media, als de begeleiding van en door Kr8stroom is geen therapie. De Coach zal open en indringende vragen stellen, die zullen helpen bij het verduidelijken van doelen, problemen en doelstellingen.

Artikel 1: Van Coachee wordt verwacht dat hij/zij:
1 op persoonlijk en professioneel gebied zelf het beste weet wat goed voor hem/haar is en capabel is te beslissen wat hij/zij wel of niet wil, gebaseerd op de eigen 
    afwegingen.
2 zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en mede daardoor op zijn/haar gedrag kan worden aangesproken. Adviezen gegeven door Coach zijn
    slechts suggesties, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
3 toegewijd is aan zichzelf en verantwoordelijk is voor de voortgang van het proces en het bereiken van de gestelde doelen.
4 zich ervan bewust is dat een dienst niet om hem/haar of voor hem/haar zal worden gedaan. Maar dat Coachee alleen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen
    ervaring. Als Coachee niet krijgt wat hij/zij wil, zal Coachee vragen om verduidelijking en eventuele problemen boven tafel brengen, ongeacht hoe ongemakkelijk
   het voor hem/haar kan zijn.
5 Indien er sprake is van minderjarigheid van Coachee heeft het ouderlijk gezag of verantwoordelijke organisatie toestemming verleend om het traject in te zetten,
    uiteraard in overleg met Coachee.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door Coach in het kader van haar beroep diensten worden aangeboden of
    geleverd.
2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Coach derden betrekt voor de uitvoering.
3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen maar geldig, als zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen Coach en Opdrachtgever.
4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Coach deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet meer gelden of ongeldig worden gemaakt, dan blijven de overige bepalingen van deze
    algemene voorwaarden volledig van toepassing. Coach en Opdrachtgever zullen dan overleg plegen om een nieuwe bepaling overeen te komen, die de ongeldige
    bepaling vervangt. Daarbij zoveel mogelijk overeen te stemmen met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer Opdrachtgever Diensten van Coach afneemt, die als vervolg op eerdere Diensten of als aanvulling
    op eerdere Diensten gelden.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst
1 De prijzen van de tarieven welke vermeld zijn op de website zijn exclusief BTW, tenzij dat uitdrukkelijk anders is vermeld. Door inschrijving van Opdrachtgever op de aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies gaat deze akkoord met de vermelde prijzen.
2 Opdrachtgever ontvangt, indien gewenst, een factuur als bevestiging voor de inschrijving.
3 De Overeenkomst tussen Coach en Opdrachtgever komt tot stand wanneer Opdrachtgever in mondeling overleg aan Coach akkoord heeft gegeven voor de te verlenen dienst. Coach zal deze opdracht schriftelijk (e-mail/app) bevestigen. Indien er sprake is van een zgn. Coachingstraject, Workshop/Training dient 50% van de het totaal bedrag vooruit betaald te worden en dient uiterlijk 1 week voor aanvang te zijn voldaan.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1 Met de Coachee gesloten overeenkomsten leiden voor de Coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Coach gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Coach verlangd kan worden.
2 Iedere Overeenkomst betekent voor Coach en Opdrachtgever dat zij zich moeten houden aan de gemaakte afspraken.
3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Coach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Coachee geschieden.
4 De Coachee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Coachee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Coach worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Coach zijn verstrekt, heeft de Coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Coachee in rekening te brengen. 
5 Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Coach uitgegaan is van door de Coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
6 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Coach een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Coach op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
7 Coach werkt alleen op eigen initiatief met derden en kan daar niet toe worden verplicht door Opdrachtgever.
8 Coach aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daar bijbehorende werkzaamheden van een eventuele derde

Artikel 5. Contractduur
1 Als de tussen partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor de afgesproken bepaalde tijd van de duur van het traject tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6
. Honorarium en kosten
1 Het honorarium van Coach bestaat uit een vast bedrag dat vooraf bepaald is per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst.
2 Alle honoraria zijn van toepassing per persoon. Afwijkende afspraken kunnen gemaakt worden indien Opdrachtgever in groepsverband gebruik zou willen maken van diensten, dit uitsluitend in goed overleg met Coach, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
3 Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis-en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van eventueel ingeschakelde derden.
4 Coach kan Opdrachtgever verzoeken om het volledige voorschot te betalen. Coach heeft wanneer door hem een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Coach heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
5 Coach behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 7. Betaling
1 De betaling moet vooraf plaatsvinden. De betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de eerste sessie, training of workshop op een door Coach aan te geven betalingswijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2 Bij geen betaling uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de eerste sessie, training of workshop is de Opdrachtgever in verzuim en zal het tijdstip van de eerste sessie, training of workshopdeelname verschuiven, totdat de betaling in zijn geheel is voldaan door de Opdrachtgever.
3 In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Coach hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
4 Coach biedt een optie tot betaling in maandelijkse termijnen (totaalbedrag van de dienst gedeeld door het aantal afgesproken termijnen). De termijnbedragen dienen voldaan te zijn voor aanvang van de eerste sessie, training of workshop in de desbetreffende maand. De factuur dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de laatste sessie, training of workshop.
De deelnemer ontvangt eenmalig een factuur en een schriftelijke bevestiging van de gemaakte betalingsafspraken.

Artikel 8.
Persoonsgegevens & Privacy Verklaring
1 Door het aangaan van een Overeenkomst met Coach wordt aan Coach toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Coach uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
2 In navolging van de wet Persoonsregistratie (bescherming privacy) worden deelnemersgegevens vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden (ter inzage) verstrekt. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken.
3 Coach verzamelt alleen naam en e-mailadres van de bezoeker, die vrijwillig zijn ingegeven ten behoeve van toezending van nieuwsbrief en nieuwe blogberichten.
4 Coach bewaart alle gegevens van aanmeldingen en Coachees op een beveiligde plek.
5 Kr8stroom gebruikt zelf geen trackingcookies en cookies die persoonlijke gegevens bevatten. Wel wordt er gebruik gemaakt van software van derden die tracking- of andere cookies kan bevatten.
6 Kr8stroom behoudt het recht voor om de Privacy Statement te allen tijde te wijzigen, zonder de bezoeker en/of Coachees daarvan op de hoogte te stellen. Het is afdoende om de wijziging op de website door te voeren.

Artikel 9. Geheimhouding
1 Coach is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Behalve wanneer de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Alle informatie die door Opdrachtgever is meegedeeld of die voortvloeit uit de aard van de informatie, geldt als vertrouwelijk. Coach draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een Dienst worden ingeschakeld.
2 Gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen Coach en Coachee, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Coach zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
1 Coach is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten die Coach aan Opdrachtgever en/of Coachee heeft verstrekt conform de overeenkomst. En daarmee wordt ook bedoeld: testen, readers, rapporten, modellen, trainingen, lezingen, workshops, oefenmateriaal en andere softwareprogramma’s.

2 Zowel Opdrachtgever als Coachee mogen alleen gebruik maken van deze producten ten behoeve van de dienst. Om de producten op een andere manier te gebruiken dan wel te vermenigvuldigen, zullen ze vooraf toestemming moeten vragen aan Coach, aangezien Coach rechtshebbende is op de intellectuele eigendomsrechten. Alleen als Coach dan uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven, mogen de producten op een andere manier worden gebruikt.
3 Coach heeft het recht om de kennis, die zij heeft opgedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zorgdragend dat er geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt doorgegeven en mits de kennis niet te herleiden valt tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1 Coachee neemt vrijwillig deel aan alle activiteiten die door Coach worden georganiseerd.
2 Kr8stroom is evenmin aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever en/of Coachee hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van (delen van) de sessies, trainingen of workshops.
3 Kr8stroom is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na of tijdens de opleiding met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden doet.
4 Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Daarvan is sprake indien Coach niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
5 De aansprakelijkheid van Coach is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
6 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de Coach of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Coach aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de Coach afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
7 Coach is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
8 Coach zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Coach is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
9 Coach is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Coach bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Coach duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
10 Coach ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Coach c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
11 De Opdrachtgever vrijwaart Coach tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Coach samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Coach.
12 Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Coach niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 12. Annulering/verzetting van de afspraken/overeenkomst
1 Annulering door de Opdrachtgever tenminste 14 dagen voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coaching traject kan kosteloos geschieden indien de betaling nog niet is voldaan. Bij annulering na de voldane betaling is de restitutie niet meer mogelijk.
2 In geval de Opdrachtgever na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
3 In geval van wekelijkse individueel begeleidings- of coaching gesprek kan deze tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst naar een ander moment in de lopende week. Bij annulering heeft de Opdrachtgever geen recht op een vervangende sessie of enige vorm van restitutie.
4 In geval van maandelijkse individueel begeleidings- of coaching gesprek kan deze tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst naar een ander moment in lopende maand. Bij annulering heeft de Opdrachtgever geen recht op een vervangende sessie of enige vorm van restitutie.
5 Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden.
6 Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Coach.
7 Indien Opdrachtgever heeft gekozen voor betalen in termijnen, is deze bij annulering tijdens de lopende coaching traject, training of workshop alsnog verplicht de overige openstaande termijnen te voldoen.
8 Bij tussentijdse annulering gedurende het coaching traject, training of workshop in geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, een sterfgeval enz.) zal een en ander aan de directie van Kr8stroom worden voorgelegd ter overleg. Kr8stroom behoudt het recht om naar eigen inschatting en inzicht een passende oplossing aan te beiden.

Artikel 13 Beëindiging van de Overeenkomst
1 Coach is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
2 Zowel Opdrachtgever als Coach kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
3 Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14 Geschillenbeslechting
1 Op alle Overeenkomsten tussen Coach en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2 Indien Coach en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.
3 Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. Reactie volgt binnen 7 dagen. Deze zal de klachten in behandeling nemen en waar en indien mogelijk actie ondernemen.
4 Indien alsnog niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Coach gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
5 Geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 15 Wijzigingen Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring.
Kr8stroom heeft het recht om de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, mits Opdrachtgevers en/of Coachees van lopende dienstverlening daarvan op de hoogte worden gesteld. Zij kunnen overeenkomsten beëindigen, indien ze niet met de wijzigingen akkoord gaan. Voor bezoekers van de website is het afdoende om de wijzigingen op de website door te voeren.

 

Privacybeleid:

 

Privacy verklaring Kr8stroom

Kr8stroom, gevestigd aan Beatrixweg 17 3991DN Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.kr8stroom.nl
Prinses Beatrixweg 17
3991DN Houten
tel +31-612646591
karen@kr8stroom.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kr8stroom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie en telefonisch.

 

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende website heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via karen@kr8stroom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Kr8stroom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze artikelen en aanbiedingen
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te     kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Kr8stroom analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Kr8stroom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kr8stroom neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kr8stroom) tussen zit. Kr8stroom gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Active Campaign en in de toekomst mogelijk andere mailingsystemen om je te mailen met precies die informatie die past bij je websitebezoekersprofiel. Het gaat er dan om of je mails opent en op welke links in die mail je klikt. Hiermee zie ik wat je belangstelling is. Op basis daarvan kan ik je andere mails gaan sturen. Als je bijvoorbeeld een halfjaar geen mails opent, kan ik vragen of je nog wel geïnteresseerd bent en je mogelijk verwijderen.

Google Analytics voor het optimaliseren van mijn website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruik ik je IP-adres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht.

LinkedIn: Ik zie wanneer je mijn profiel hebt bezocht (wanneer je dat niet hebt afgeschermd in LinkedIn) en ik kan je benaderen als je in mijn doelgroep valt.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kr8stroom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 

Gegevens voor facturatie: Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar > Voor de belasting.

Persoonlijke gegevens: Zo lang als ik jou nog zie als een potentiële klant of tot je mij verzoekt de gegevens te verwijderen   > Om nieuwe klanten te werven.

Reacties op mijn blog: Zolang mijn website in de lucht blijft en het blogartikel relevant is 
 > om nieuwe klanten te werven.

Referenties op mijn website: Zolang mijn website in de lucht blijft en de referentie relevant is    > om nieuwe klanten te werven.

Inloggegevens: Zo lang je lid bent van mijn programma’s 
 > om mijn dienst voor jou uit te voeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kr8stroom deelt uitsluitend jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kr8stroom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kr8stroom alleen jouw persoonsgegevens aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Mijn boekhouder: voor het verwerken van de betalingen
 • Mijn webbouwer: voor het onderhouden van mijn website
 • Mijn emailmarketingadviseur: voor het onderhouden van mijn emailmarketing

Met hen heb ik overeenkomsten afgesloten die erop neerkomen dat ze mijn werkwijze en jouw privacy op eenzelfde manier respecteren zoals ik dat zelf doe.

Daarnaast hebben Active Campaign ??en Google contact met Kr8stroom en daardoor mogelijk inzage in jouw gegevens. Met hen heb ik standaard overeenkomsten afgesloten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kr8stroom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kr8stroom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Facebook
 • Naam:
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kr8stroom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar karen@kr8stroom.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kr8stroom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip ons

 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kr8stroom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karen@kr8stroom.nl